Holo și hemiparazite


Caracteristica generală a parazitului Orobanche cumana Wallr Răspândirea şi impactul economic al lupoaiei Rezistenţa florii-soarelui la Orobanche cumana Wallr Metode folosite pentru evaluarea rezistenţei la atacul parazitului O. Hibrizi de floarea-soarelui testaţi şi înscrişi în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova Anexa 2.

Rezultatele obţinute au fost publicate în 19 lucrări. Cuvinte cheie: floarea-soarelui, lupoaie - Orobanche cumana Wallr.

Domeniul de studiu: ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor.

Fitopatologie

Scopul lucrării a prezentat evaluarea virulenţei şi impactului diferitor populaţii ale parazitului lupoaia asupra unor indici cantitativi și calitativi ai productivității şi screening-ul germoplasmei de floarea-soarelui în vederea obţinerii hibrizilor rezistenţi.

Obiectivele lucrării: analiza virulenţei şi evoluţiei diferitor populaţii ale parazitului lupoaia; studiul determinismului genetic al rezistenţei florii-soarelui la lupoaie; evaluarea materialului iniţial ameliorativ şi transferul genelor de rezistenţă la lupoaie prin metode de ameliorare convenţională; evaluarea materialului iniţial ameliorativ prin metode de analiză moleculară markeri SCAR, RAPD ; evaluarea unor hibrizi experimentali şi comerciali de floarea-soarelui privind rezistenţa la lupoaie; studiul influenţei atacului cu lupoaie asupra indicilor de productivitate la floarea-soarelui.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică.

papiloma mâncărime ce să facă parazitii emotii

Lucrarea holo și hemiparazite o abordare complexă focusată pe analiza comprehensivă a evoluţiei raselor de lupoaie şi virulenţei acestora, în paralel cu evaluarea germoplasmei privind rezistenţa la parazit, studiul determinismului genetic al rezistenţei şi ample evaluări comparative a hibrizilor experimentali în câmp, în aspectul evidenţierii impactului lupoaiei asupra recoltei.

Pentru prima dată a fost realizat screening-ul genetic, molecular şi fiziologic al genotipurilor de floarea-soarelui utilizate în ameliorare şi au fost identificate o serie de linii şi hibrizi de perspectivă rezistenţi la lupoaie în condiţii naturale şi artificiale de infectare. Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea metodologiei de ameliorare a holo și hemiparazite la lupoaie cu utilizarea complexă a metodelor moleculare, de laborator și experimentelor în câmp, ceea ce a permis evidențierea genei Or5 în majoritatea liniilor, stabilirea asocierii primerilor RAPD cu rezistenţa, toleranţa şi sensibilitatea la lupoaie, identificarea unor surse noi de rezistenţă și demonstrarea posibilității de transfer a genelor Or prin backcross-uri la liniile de perspectivă, fapt care asigură eficientizarea procesului de ameliorare şi creare a hibrizilor de floarea-soarelui competitivi, rezistenți la lupoaie.

Semnificaţia teoretică. Studiul realizat reprezintă o bază metodologică fundamentală de ameliorare a florii-soarelui la lupoaie. Analiza determinismului genetic al rezistenţei la lupoaie şi identificarea mecanismului de moştenire a genelor dominante Or, demonstrează că rezistenţa la rasele de lupoaie mai virulente ca F este controlată de mai multe gene şi nu doar de o singură genă dominantă precum în cazul raselor mai puțin agresive de la rasa A până la F. Aceste rezultate ale determinismului genetic, depistat la două linii rezistente la rasele noi cu virulenţă sporită ale parazitului prezintă interes în crearea hibrizilor performanți.

Valoarea aplicativă a lucrării.

Nutritia heterotrofa

Prin utilizarea unor surse de rezistenţă la atacul cu O. Au fost creaţi şi transmişi la Comisia de Stat hibrizi rezistenți la lupoaie, dintre care 7 au fost omologați. A fost elaborată o metodă de diagnosticare precoce a atacului cu lupoaie care permite analiza rapidă a unui număr mare de genotipuri într-un timp scurt.

Markerii RAPD testaţi în lucrare se recomandă pentru screening-ul primar al germoplasmei ce posedă rezistenţă la lupoaie. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor științifice au pentru omul antihelmintic fără rețetă valorificate în elaborarea a peste 25 de hibrizi de floarea-soarelui, rezistenți la lupoaie care au demonstrat o productivitate înaltă pe terenurile cu infecție sporită din Republica Moldova și România.

Șapte dintre acestea sunt omologați și se comercializează pe piața de semințe autohtonă și internațională.

  • Titular de curs: doctorand, lector Şestacova Tatiana, e-mail: tatiana.
  • Es peligroso tener oxiuros en el embarazo
  • Lista materialelor didactice necesare Coordonator de Disciplină - teste pe parcursul semestrului - teme de control Pop I.
  • Vierme parazit care traieste in caile biliare ale ovinelor si bovinelor Fasciola hepatica.

The results of the research are reflected in 19 publications. Keywords: sunflower, Orobanche cumana Wallr, diversity, resistance, genetic determinism, aggressivity, virulence, broomrape, physiological races.

Field of study: plant breeding and seed production. The purpose was to evaluate the virulence and impact of different populations of broomrape on the productivity indexes and the screening of sunflower germplasm to obtain resistant hybrids.

Objectives of the work: analysis of virulence and evolution of different populations of broomrape parasite; study of the genetic determinism of sunflower resistance to O. Scientific novelty and originality. The paper presents a complex approach focused on the comprehensive analysis of the evolution of broomrape races and their virulence, in parallel with the germplasm evaluation related to parasite resistance, the study of genetic determinism of resistance and extensive comparative holo și hemiparazite of experimental hybrids in the field to reveal the impact of the broomrape on the qualitative and quantitative indices of productivity.

For the first time, the genetic, molecular and physiological screening of sunflower genotypes used for breeding holo și hemiparazite been done and a series of perspective lines and hybrids resistant to holo și hemiparazite under natural and artificial infection conditions were identified. Important scientific problem solved consists in the scientific validity of methodology for breeding to broomrape resistance using the complex of molecular, laboratory and field experiments, which allowed the revealing of the Or 5 gene in the most lines, the association of RAPD primers with resistance, tolerance and sensitivity to broomrape, identification of new sources of resistance and demonstration of the possibility for Or's genes transferring to perspective lines through backcross, which ensures the improvement of the breeding process and creation of competitive sunflower hybrids resistant to broomrape.

The theoretical significance. The study is a fundamental methodological basis of sunflower breeding for resistance to broomrape.

  • Transcript of Tudor opris enciclopedia lumii vii 1.
  • Un leac pentru toate helmintiasele
  • Taxonomie Vegetală-curs-Lector Dr.
  • Sine com· parativo : bellus, diversus, falsus, novus.

Analysis of the genetic determinism of resistance to broomrape and identification of the mechanism of inheritance of dominant genes Or, demonstrates that resistance to the races of O.

These results of genetic holo și hemiparazite found up in two lines resistant to new races with increased virulence are of interest in the creation of resistant hybrids. The applicative value of the work.

condilom în uretra unui bărbat cancer de prostata unicamp

Using the sources of resistance to O. They were created sunflower hybrids resistant to broomrape, 7 of them have been tested and admitted for production and marketing by the State Commission for Variety Testing. A method of early diagnosis of broomrape attack that allows rapid analysis of a large number of genotypes in a short time has been developed.

RAPD markers tested in the paper may be recommended for primary screening of germplasm related to broomrape resistance. Implementation of scientific results. The results of the scientific researches have been used in the elaboration of more than 25 sunflower hybrids, resistant to broomrape, which have shown a high productivity on the areas with increased infection in the Republic of Moldova and Romania.

Beyoncé - Halo

Seven of these are homologated and marketed on the domestic and international seed market. Floarea-soarelui este o plantă oleaginoasă de mare importanţă economică şi alimentară. Valoarea economică ridicată a culturii de floarea-soarelui este dată de multiplele întrebuinţări ale acesteia: utilizarea directă în alimentație, obţinerea uleiului, folosirea în calitate de materie primă industrială, produs secundar, furaj, precum şi ca plantă meliferă [].

Sporirea considerabilă a producţiei de seminţe şi ulei, determinată de extinderea pe scară largă a soiurilor şi hibrizilor de floarea-soarelui cu productivitate înaltă, situează cultura pe poziţii avantajoase nu numai în competiţia cu celelalte plante oleaginoase, dar şi cu alte culturi preferenţiale din agricultura mondială. Conform datelor Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite FAOîn ultimele perioade Holo și hemiparazite Moldova se plasează pe locul în clasamentul celor mai mari producători de seminţe de floarea-soarelui pe plan mondial [71].

Printre factorii care produc pierderi considerabile de productivitate la cultura de floareasoarelui într-un număr mare de ţări cultivatoare Serbia, Spania, Turcia, Bulgaria, România, Republica Moldova se enumeră şi holoparazitul Orobanche cumana Wallr. Din regiunile sudice ale Rusiei şi Ucrainei, adiacente Mării Negre, lupoaia s-a extins împreună cu cultura de floarea-soarelui pe care o parazitează spre alte ţări riverane precum România, Bulgaria, Turcia şi Spania [61, ].

Lupoaia afectează mai multe caracteristici de productivitate, precum înălţimea plantei, diametrul calatidiului, numărul de 8 9 seminţe per calatidiu, conţinutul de lipide şi proteine în seminţe, calitatea şi cantitatea uleiului etc.

Selecţia formelor de floarea-soarelui rezistente la lupoaie a constituit o preocupare cum să holo și hemiparazite papilomii lângă ochi bază a amelioratorilor, încă de la începutul secolului XX, când cultura era esenţial ameninţată holo și hemiparazite acest parazit virulent [30]. Rezistenţa genetică a florii-soarelui la atacul holoparazitului, identificată pentru prima dată la speciile sălbatice din genul Helianthus, a fost introdusă în formele cultivate în cadrul programelor de ameliorare din fosta Uniune Sovietică.

Astfel, soiurile rezistente Kruglik A, SaratovskiFuxinka 3, Zelenka 10 au manifestat rezistență față de prima rasă de lupoaie rasa A permiţând supravieţuirea culturii [42]. În anii au fost introduse în cultură soiurile Holo și hemiparazite, rezistente la rasa A şi la noua rasa, B.

Ulterior, au fost introduse în producţie soiurile de tip VNIIMK, de asemenea rezistente la ambele rase ale parazitului [43].

Holo și hemiparazite

În anii 60, în zonele cultivate cu floarea-soarelui din sud-vestul Uniunii Sovietice pancreatic cancer uk fost semnalate noi rase de lupoaie.

Buherovici P. Această populaţie nouă de lupoaie, cunoscută ca holo și hemiparazite moldovenească, sau rasa C, s-a extins şi în estul şi sud-estul României, precum şi în estul Bulgariei [32]. Cel mai intens O. Pe parcursul evoluţiei parazitului au existat perioade în care, din cauza atacului, producţia de floarea-soarelui a scăzut dramatic, problema fiind soluţionată prin introducerea în cultură a hibrizilor şi soiurilor rezistente.

Pe de altă holo și hemiparazite, utilizarea pe scară largă a genotipurilor rezistente a favorizat apariţia a noi rase de lupoaie E, F, Gmai agresive, care au depăşit barierele de rezistenţă ale plantei gazdă, acest fenomen fiind constatat cu o periodicitate de ani [71, ].

De remarcat că recent, doar după o perioadă de ani, a fost identificată o nouă populație a parazitului, foarte virulentă ce aparține rasei H. Totodată, se relevă o expansiune considerabilă a lupoaiei, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, dacă în anii lupoaia era descrisă preponderent în zonele de sud ale ţării [40], ultimele date pun în evidenţă o migraţie a parazitului şi extinderea O. Cele expuse pun în evidenţă importanţa majoră şi necesitatea cercetărilor focusate pe studiul biologiei parazitului, hpv impfung kosten provocate de acesta asupra plantei gazdă, evaluarea continuă a germoplasmei disponibile în contextul identificării unor noi surse de rezistenţă ce ar 9 10 putea fi incluse în programele de ameliorare şi creare a hibrizilor rezistenţi la rasele de lupoaie existente.

În lucrarea prezentă, ne-am propus drept scop evaluarea virulenţei şi impactului diferitor populaţii ale parazitului lupoaia asupra unor indici cantitativi și calitativi ai productivității şi screening-ul germoplasmei de floarea-soarelui în vederea obţinerii hibrizilor rezistenţi.

Nutritia heterotrofa Vierme parazit care traieste in caile biliare ale ovinelor si bovinelor Fasciola hepatica. Boala de ficat a ovinelor si a bovinelor, provocata de galbeaza 1. Numele a patru specii de plante parazite din familia cucutei: a Cuscuta trifolii; b tortel Cuscuta campestris ; c tortel Cuscuta epithymum ; d tortel Cuscuta europea. Nutritia heterotrofa Organ vegetal asemanator cu o ventuza, cu holo și hemiparazite caruia unele plante parazite isi absorb hrana din plantele pe care paraziteaza.

Obiectivele lucrării: - analiza virulenţei şi evoluţiei diferitor populaţii ale parazitului lupoaia; - studiul determinismului genetic al rezistenţei florii-soarelui la lupoaie; - evaluarea materialului iniţial ameliorativ şi transferul genelor de rezistenţă la lupoaie prin metode de ameliorare convenţională; - evaluarea materialului iniţial ameliorativ prin metode de analiză moleculară markeri SCAR, RAPD ; - evaluarea unor hibrizi experimentali şi comerciali de floarea-soarelui privind rezistenţa la lupoaie; - studiul influenţei atacului cu lupoaie asupra indicilor de productivitate la floarea-soarelui.

Aceste 10 11 holo și hemiparazite ale determinismului genetic, depistat la papilloma intraduttale cause linii rezistente la rasele noi cu virulenţă sporită ale parazitului prezintă interes în crearea hibrizilor performanți.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: - Evoluţia şi virulenţa populaţiilor de lupoaie în contextul ameliorării florii-soarelui la rezistenţă faţă de parazitul O. Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Cercetările efectuate şi datele obţinute au fost prezentate şi discutate anual la şedinţele Consiliului Științific al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și ale laboratoarelor științifice din cadrul institutului, precum și în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a doctoranzilor Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: Viziuni ale tinerilor cercetători Chişinău, Simpozionului Ştiinţific Internaţional Agricultura modernă realizări şi perspective Chişinău,Congresului Internaţional de Ameliorare a Plantelor Turcia, Antalia, Simpozionului Naţional cu participare internaţională Biotehnologii avansate Realizări şi perspective Chişinău,Congresului Internaţional al Geneticienilor şi Amelioratorilor, ed.

În Introducerea lucrării se argumentează actualitatea şi importanţa problemei abordate, sunt formulate scopul şi obiectivele tezei, se descrie noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a cercetărilor, implementarea rezultatelor, sumarul compartimentelor tezei şi aprobarea rezultatelor.

oxiuros tratamiento secnidazol papilloma virus malattie della pelle

Este prezentată biologia, răspândirea şi impactul economic al acţiunii acestei plante parazit asupra productivităţii. Prin prisma datelor din literatură se demonstrează, că productivitatea în condiţii de infecţie se află într-o strânsă dependenţă de particularităţile fiziologice ale parazitului afinitate, agresivitate şi virulenţăde caracteristicile plantei gazdă rezistenţă nespecifică, specifică şi indusăprecum şi de acţiunea factorilor de mediu.

În contextul vizat, cercetările cu privire la rezistenţa florii-soarelui la lupoaie O. Sunt prezentate date privind determinismul genetic în cadrul genotipurilor de floarea-soarelui rezistente la noile populaţii, mai virulente, ale parazitului, precum şi rezultatele evaluării unui şir de hibrizi de perspectivă în condiţii de infectare naturală cu lupoaie.

Dictionar Botanic Poliglot

Sunt prezentate corelaţii dintre valoarea elementelor de productivitate şi gradul de atac, precum şi varierea indicatorilor în funcţie de genotip, condiţii climaterice, localitate.

Concluziile generale şi recomandările conţin o sinteză a principalelor rezultate ale cercetărilor efectuate, structurate conform capitolelor descrise. Publicaţiile la tema tezei. Volumul şi structura tezei. Teza include introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din titluri, volumul total de pagini, 55 figuri, 26 tabele şi anexă. Cuvinte-cheie: floarea-soarelui, lupoaie - Orobanche cumana Wallr.

Un impediment deosebit de important în cultivarea florii-soarelui este O. Prima fază a contactului lupoaiei cu planta-gazdă este reprezentată de penetrarea rădăcinii, urmată de formarea în interiorul plantei-gazdă a unei structuri specializate, cunoscută drept haustoriu [].

profilactica pentru limbrici supliment de detoxifiere cu molibden

Haustoriul reprezintă un ţesut conjunctiv prin intermediul căruia se realizează joncţiunea între gazdă şi parazit. Acesta pătrunde în ţesuturile scoarţei ajungând în fascicolele libero-lemnoase de unde extrage apa, substanţele nutritive şi hormonii necesari pentru dezvoltarea patogenului [45, 83, 74].

rădăcină de verucă plantară human papillomavirus infection warts

La exterior apar rădăcini adventive şi muguri, care se alungesc şi străbat solul ieşind la holo și hemiparazite, formând tulpina floriferă a fanerogramei. Un obiectiv de importanţă majoră al strategiei de control al parazitului este ameliorarea rezistenţei florii-soarelui la O. Programul principal de criptosporidiu și giardia a florii-soarelui a fost iniţiat în în cadrul Institutului de Cercetare a Culturilor de Câmp Selecţia Bălţi [2, 35].

Actualmente, papiloma ano rectal proiecte de cercetare referitoare la lucrările de creare a hibrizilor înalt productivi cu rezistenţă complexă la diferiţi agenţi patogeni, sunt efectuate la companiile private Magroselect şi Agroselect SorocaNovosem şi Euroceres Chişinău. Există numeroase cercetări fundamentale axate pe identificarea semnalelor chimice exudate de planta-gazdă [16, 90], pe interacţiunea floareasoarelui lupoaia la diferite stadii ontogenetice [74] şi la diferite regimuri de temperatură 28 C şi 15 C de cultivare [12, 28].

Amelioratorii florii-soarelui au folosit o gamă largă de varietăţi cultivate în scopul selectării unor forme remarcate prin caractere agronomice valoroase, calitatea seminţelor, endometrial cancer causes şi rezistenţa la dăunători şi boli.

Variabilitatea caracterelor morfologice şi fiziologice înălţimea plantelor, perioada de înflorire, particularităţile frunzelor şi seminţelor etc. În ultimele decenii, în Catalogul Soiurilor de Plante din Republica Moldova, au fost înregistraţi 26 hibrizi de floarea-soarelui. În prezent, catalogul include de soiuri de floareasoarelui. Majoritatea dintre ele fac parte din grupul celor cu un conţinut ridicat de ulei şi cinci - din grupul special, cu aplicare în cofetărie.

Parazitul lupoaia O. Cunoaşterea zonelor afectate şi virulenţa raselor în fiecare zonă are o importanţă deosebită pentru obţinerea de hibrizi comerciali de floarea-soarelui rezistenţi la lupoaie şi zonarea corectă a acestora Caracteristica generală a parazitului Orobanche cumana Wallr. Angiospermele parazite reprezintă forme unice de viaţa care parazitează plantele superioare. Ele sunt capabile să formeze conexiuni cu sistemul vascular sau tulpina plantelor gazdă, devenind dependente de acestea pentru sursa de nutrienţi şi apă, gradul de dependenţă variind în funcţie de specie [].

Angiospermele parazite se clasifică în funcţie de locul de ataşare la gazdă rădăcină sau tulpinăprecum şi după absenţa sau prezenţa clorofilei holo- sau semiparazite. Speciile plantelor parazite se încadrează în cel puţin 17 familii, dintre care şapte includ paraziţi cu importanţă agricolă [56] mai intens studiaţi, după cum urmează: Familia Santalaceae: include paraziţi ai rădăcinilor copacilor, inclusiv a unor arbori enormi, precum specia Holo și hemiparazite aubrevillei, care crește în Africa și are o înălțime de cca 40 m.

hpv vaccine and head and neck cancer cum să eliminați rădăcinile verucilor genitale

Familia Loranthaceae: conţine, în special, paraziţi ai tulpinii arborilor tropicali ca ex. Familia Convolvulaceae: conţine paraziţi ai tulpinii, cea mai păgubitoare specie care atacă multe culturi agricole provocând daune esențiale, fîcând parte din genul Cuscuta. Familia Lauraceae: conţine paraziţi ai tulpinii, de exemplu Cassytha. Familia Balanophoraceae: conţine paraziţi ai rădăcinilor. Această familie a fost puţin studiată, dar câteva specii afectează arborii tropicali.

Familia Scrophulariaceae: conţine paraziţi ai rădăcinilor. Reprezentanţii multor genuri ale acestei familii, precum Alectra, Buchnera, Rhamphicarpa, Odontites, Melampyrum, Rhinanthus şi Seymeria, constituie o problemă majoră pentru agricultură.

Holoparaziți și hemiparazite, Diferența dintre ectoparazit și endoparazit

Familia Orobanchaceae: include paraziţi ai sistemului radicular. Toate speciile acestei familii sunt holoparazite, în special genul Orobanche şi Striga care constituie o mare problemă în ţările riverane Mării Mediterane, provocând pierderi economice semnificative celor mai importante culturi agricole floarea-soarelui, tutun, varză, tomate etc. Familia Orobanchaceae cuprinde 17 genuri, majoritatea speciilor aparţinând genului Orobanche. Acest gen este subdivizat în două secţii: Trionychon Wallr.

Cea mai importantă secţie a genului şi probabil a întregii familii este secţia Orobanche, cu aproximativ 50 specii. Potrivit lui Cubero J.

În cadrul secţiei Trionychon Wallr. Secţia Orobanche Wallr.

Nutritia heterotrofa - Holo și hemiparazite

Datorită variabilităţii morfologice şi genetice din cadrul speciilor parazite şi a faptului că acestea sunt lipsite de clorofilă, nu posedă structură foliară, iar sistemul radicular este prezentat de rădăcini scurte anormale, caracteristici specifice unui holoparazit veritabil, taxonomia genului Orobanche prezintă unele holo și hemiparazite controversate.

Astfel, un timp îndelungat O. Orobanche cernua este cunoscută sub două forme diferite: una parazitează floarea-soarelui, alta atacă legumele []. Unii autori consideră aceste forme ca variante ale speciei O. Joel D.